Caryatid Horribilis (Ushabti)

Shape of - a Hawk!
Previous     Back     Next

ush-hawk.jpg